Integritetspolicy

Mot bakgrund av den nya EU: s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018, vill vi på Gårda Johan delge dig information om de uppgifter vi behandlar för att skicka ut information till våra kunder. Vi är måna om den personliga integriteten och att skydda de personuppgifter vi behandlar. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Vid vilka tillfällen samlas personuppgifter in?

När olika personer (så som samarbetspartners, kunder m.fl) har kontakt med oss eller förekommer i samband med de uppdrag vi hanterar, inbegriper det att personuppgifter lämnas till oss eller inhämtas av oss. Personuppgifter samlas in vid exempelvis konverteringar från vår webbplats, offerthantering, möten, mässbesök, eller kontakt med andra samarbetspartners.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in de personuppgifter som lämnas till oss i samband med uppdrag eller avtal som tecknas med oss, eller i samband med att något av våra uppdrag/avtal förbereds eller administreras.
Personuppgifter för kunder: namn, företagsuppgifter så som besöks-, leverans- och fakturaadresser: dessa är uppgifter som förekommer i formulär på vår webbplats, alternativt i offerthanterings-processen.
Vid anställningsansökningar till oss på Gårda Johan, samlas namn, e-post och telefonnummer in, samt information i ev bifogade filer.

Vilka är ändamålen med Gårda Johans behandling av personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter i syfte att som företag kunna fullgöra våra åtaganden, tillvarata klienters intressen, samt sköta administrationen internt. Personuppgifter kan även förekomma i samband med administration till externa parter och vid jobbansökningar.

Vad är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna?

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är, att denna behandling ger oss som företag möjlighet att fullfölja de avtal som är grundläggande för vår verksamhet, samt för andra uppgifter inom verksamheten. Den behandling av personuppgifter som härrör från våra leverantörer eller andra samarbetsparter grundas med andra ord på vårt berättigade intresse att administrera våra kundrelationer samt att fullgöra våra avtalsförpliktelser.

Vilka har tillgång till de personuppgifter Gårda Johan behandlar?

Enbart relevant personal har tillgång till personuppgifter. Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter, och att skydda uppgifterna mot obehöriga personers tillgång.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna sparas endast så länge de är relevanta för utförandet av verksamheten. Det innebär att Gårda Johan inte sparar personuppgifterna längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen av dessa.